Jump to content

Казус с дилър в БУРГАС - Аутоплюс


chicho50
 Share

Recommended Posts

Драмата е следната:

Капарирах пикап преди месец с капаро от 1000лв.

При първоначалната уговорка се разбрахме да лизинговаме колата през промоционалният лизинг с 15% за 60м.

Казах, че фирмата ми е нова, тоест от 2012г. а от Аутоплюс казаха, че няма проблем, че ще се постараят и съдействат за одобрение а ако не ме одобрят ще ми върнат капарото от 1000лв.

И се започна един лизинг, втори лизинг, одобрение няма с 15% или около 6500лв. Почнаха и други варианти с по голяма първоначална с 10 000лв. и даже и с 13 000лв. в продължение на цял месец.

В един момент реших че просто с повече от 6000 - 6500лв. не ме устройва и не мога да си позволя автомобила.

Реших да се откажа и да ми върнат капарото и... греда.

Не съм за 1000лв. но все пак въпроса е принципен, като ми предлагат вариант с 6500лв. и не ме одобряват. Мен другите варианти не ме устройват защото в момента нямам такава сума за първоначална вноска. Защо не ми връщат капарото?

Били го пуснали към завода в Ловеч и от там не го давали.

Искам да попитам хората от завода такава ли е практиката при положение, че моята вина е, че не мога да платя повече от 6500лв. а и ми бяха казали че ако няма одобрение ще ми върнат капарото.

В момента съм толкова разочарован от Great Wall Бургас че и без първоначална вноска да ми предложат пикапа пак няма да купя кола от тях дори и да се наложи да им подаря 1000лв. капаро или аванс все тая.

Edited by chicho50
Правопис
Link to comment
Share on other sites

Относно твоята драма, Златиславе...

 

Първо, нямаше нужда да пускаш няколко еднакви теми и мнения (които бяха скрити от мен, разбира се).

Второ, тези спорове не се решават по форуми и е малко наивно да търсиш публичност по този начин. Свържи се с Литекс моторс и си оправи нещата. Предполагам в договора, който си подписал, има точки за условията по капарото. Надявам се не си давал пари само с устна уговорка. Оставям темата отворена, за да можеш да обясниш нещата...

Link to comment
Share on other sites

Звучи безумно да са дали парите на Литекс, а Литекс да се правят на ударени. Наистина дано не си дал пари на устна договорка - а поне с фактура, така че да можеш да обжалваш. Така или иначе препращам темата към Литекс, поради това, че лично на мен ми звучи доста абсурдно поведението на Аутоплюс, ако е вярно (не се обиждай). 

Link to comment
Share on other sites

Как можеш да очакваш някой във форума да приеме поведението ти за коректно при положение, че пускаш тема след тема с едно и също съдържание(за което вече получи 2 наказния днес като последното е преглед от модератор на всеки твой пост)?

Link to comment
Share on other sites

Проблема идва от Аутоплюс а не от Литекс според мен. Имам предварителен договор за доставка със срокове от 20 работни дни в който трябва да ми се достави колата от завода в Ловеч и заради драмите с лизингите вече са минали повече от 20 дни.

Ето това е шасито на автомобила който трябваше да ми доставят Аутоплюс от Ловеч - XBCDB3171DG000206

Искам да помоля хората от Ловеч който следят информацията тук дали наистина има преведен АВАНС от АУТОПЛЮС за този автомобил или са го задържали при тях а ако са го превели - ок,нека тогава от Литекс Моторс да кажат какво правим.

Edited by Говедо
Правопис
Link to comment
Share on other sites

Искам да помоля хората от Ловеч който следят информацията тук дали наистина има преведен АВАНС от АУТОПЛЮС за този автомобил или са го задържали при тях а ако са го превели - ок,нека тогава от Литекс Моторс да кажат какво правим.

Моля те свържи се с Литекс (или както ги наричаш "хората от Ловеч"), а не чакай помощ по форумите. Темата ще бъде почистена или вероятно направо изтрита щом се разбере кой прав кой крив. Аутоплюс може да не са постъпили коректно, но ти също не си особено коректен като не казваш срещу какъв договор си дал 1000лв, че да имаш претенции към тях. Никой няма да тръгне да ти търси правата вместо теб.

Link to comment
Share on other sites

ТОВА МИ Е ДОГОВОРА

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ

BS130730-026

 

Днес, 30.07.2013 г. в гр. Бургас между:

 

  1. “АУТОПЛЮС” ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ж.к. Победа, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ-АВТОЦЕНТЪР-БУРГАС, ЕИК:<изтрито>, представлявано от Атанас Евгениев Атанасов, ЕГН:<изтрито>, лична карта № <изтрито>, издадена от МВР Бургас  на  <изтрито>г. год., наричано по –долу за краткост ПРОДАВАЧ,

 

и

 

  1. <изтрито> ЕООД  със седалище и адрес на управление: град Несебър  <изтрито>:<изтрито>, представлявано от Златислав Икономов , ЕГН:<изтрито>, наричано по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна,

 

се сключи настоящият договор за следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува 1 брой автомобил, както следва:

 

Товарен Автомобил:

Great Wall Steed 5

                                   Шаси : XBCDB3171DG000206

Двигател : SMJ0261

Цвят :Бял

Заводска газова уредба – ПОДАРЪК

Допълнително оборудване – (цени са с включен ДДС и монтаж)

Fullbox боядисан 2 890 лв. + Теглич 620 лв.

 

наричан за краткост по-долу „автомобил”, подробно описан в приложение №1,

което е неразделна част от този договор.

 

 ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

  1.  Общата цена на автомобила и допълнителното оборудване , предмет на този договор е: <изтрито> лв. /<изтрито> лева и 00 ст./ с включен ДДС, която се задължава за заплати при условията на настоящия договор.

 

2.2. Посочената в чл. 2.1. цена се разбира франко склада на ПРОДАВАЧА в гр. Бургас и включва платени транспорт, митнически и други такси и ДДС. В случай на увеличение на митата, таксите или ДДС чрез промяна на нормативни актове след сключване на този договор, но преди заплащане от страна на КУПУВАЧА на цената по чл. 2.1., последната се увеличава с размера на увеличението.

 

2.3. Плащането на цената по чл. 2.1. се извършва както следва:

 

2.3.1.КУПУВАЧА заплаща авансово  1000  лв.. /  хиляда лева. лева и 00 ст./ от цената по чл. 2.1 в датата на подписване на настоящия договор в брой или по сметката на ПРОДАВАЧА : IBAN <изтрито>, BIC BUINBGSF при банка Алианц Банк България

 

2.3.2. Остатъкът от сумата по чл. 2.1. се заплаща от КУПУВАЧА в срок от 30 /тридесет/) работни дни от датата, на която последният получи  известие от ПРОДАВАЧА за доставка на автомобила в склада на ПРОДАВАЧА по сметката на ПРОДАВАЧА в БАНКА Алианц Банк България срещу издаване на данъчна фактура.

 

 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА

 

3.1. Автомобилът, предмет на този договор се доставят от ПРОДАВАЧА  в неговия склад, в срок до 30 /тридесет/ работни дни от постъпването на сумата по чл. 2.3.1. по сметката на ПРОДАВАЧА.

 

3.2. Предаването на автомобила се осъществява в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на която КУПУВАЧЪТ е уведомен , за доставка на автомобила в склада на ПРОДАВАЧА, при условие, че са покрити всички задължения на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА по настоящия договор. Предаването на автомобила се извършва с подписване между страните на приемо-предавателен протокол, в склада на ПРОДАВАЧА, намиращ се в град Бургас, ж.к. Победа, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ-АВТОЦЕНТЪР-БУРГАС  .

 

3.3. Собствеността върху автомобила и рискът от случайното му погиване и повреда преминават върху КУПУВАЧА от момента на подписване на приемо-предавателния протокол.

При забава на КУПУВАЧА да получи автомобила в уговорения срок по чл. 3.2. собствеността и рискът от случайното му погиване и повреди преминава върху КУПУВАЧА от момента на забавата.

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

 

4.1. Да достави и предаде на КУПУВАЧА описания автомобил на цена и при условия, подробно регламентирани в този договор, и в техническо състояние, комплектност и годност за експлоатация, съгласно изискванията и указанията на завода-производител.

 

4.2. Да осигури на КУПУВАЧА гаранция на закупения автомобил, предмет на този договор, в

срок от 5 г. или 100 000 км, което от двете настъпи първо от датата на предаването му съгласно гаранционните условия на завода-производител. Гаранцията не се отнася за следните части и агрегати:

  • Гуми; - Стъкла;

ПРОДАВАЧЪТ не признава гаранцията в случай на извършени изменения по части и агрегати на автомобила, включително монтаж на газова инсталация, некомпетентен монтаж на алармена инсталация или други изменения, несъобразени с изискванията на завода-производител.

 

4.3. Да уведоми КУПУВАЧА за пристигането на автомобила.

 

 V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

 

5.1. Да заплати цената, съгласно сроковете и условията на раздел ІІ от този договор.

 

5.2. Да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА за извършените плащания.

 

5.3. Да получи доставения от ПРОДАВАЧА автомобил в уговорените срокове.

 

5.4. Да спазва всички технически изисквания и указания на завода-производител и ПРОДАВАЧА

за експлоатацията на автомобила по време на гаранционния период.

 

5.5. В случай на неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията му по т. 5.4. от договора, гаранцията на автомобила отпада.

 

 

VІ. САНКЦИИ

 

6.1. При забава на доставката на автомобила предмет на този договор по вина на ПРОДАВАЧА с повече от 20 (двадесет) работни дни, КУПУВАЧЪТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, при което ПРОДАВАЧЪТ се задължава да му възстанови платените по договора до момента суми.

 

6.2. Ако КУПУВАЧЪТ не заплати сумата по чл.2.3.2. в предвидения срок и условия, ПРОДАВАЧЪТ може:

6.2.1. Едностранно да развали договора с 3 (три) дневно предизвестие, като задържи сумата по чл. 2.3.1. като неустойка.

6.2.2. Да иска от КУПУВАЧА да заплати сумата по чл. 2.3.2. заедно с неустойка в размер на 5 % от цената по чл. 2.1.

 

6.3. В случаите на забава на КУПУВАЧА да приеме автомобила в уговорения срок по чл. 3.2., последният дължи на ПРОДАВАЧА парк-престой в размер на 10 лв. (десет) лева за всеки ден забава.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

7.1. Всички изменения и допълнения в този договор се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид.

 

7.2. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат извършвани в писмена форма, включително чрез факс, поща, експресна телеграма и електронна поща. Уведомлението предадено на ръка ще се счита извършено при предаването му. Уведомлението чрез поща ще се счита извършено след изтичането на 3-дневен срок от изпращането му. Уведомлението чрез телеграма ще се счита извършено след изтичането на  24-часов срок от изпращането й. Уведомлението чрез факс и елекронна поща ще се счита извършено след изтичането на 12-часов срок от изпращането му. Координатите за контакт между страните ще бъдат както следва:

 

 

 

7.3. Страните по този договор се задължават да уведомят незабавно другата в случай на промяна на координатите за кореспонденция или промяна в правния им статут.

 

7.4. Евентуално възникналите спорове между страните се уреждат в дух на взаимно разбирателство. В противен случай те се отнасят до компетентния български съд.

 

7.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД,  ТЗ и другите действащи нормативни актове, регламентиращи този вид правоотношения.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:                                                                          КУПУВАЧ:

Edited by chicho50
Link to comment
Share on other sites

То си пише всички черно на бяло в договора. Съжалявам, но не виждам как ще ти върнат парите. Тяхно право е да ги задържат според това, което си подписал...

Link to comment
Share on other sites

А какво мислите за тази точка:

 

VІ. САНКЦИИ

 

6.1. При забава на доставката на автомобила предмет на този договор по вина на ПРОДАВАЧА с повече от 20 (двадесет) работни дни, КУПУВАЧЪТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, при което ПРОДАВАЧЪТ се задължава да му възстанови платените по договора до момента суми.

 

 

Ок съгласен съм с другите неща но за 20 дни как не я докараха или доставиха тази кола от Ловеч

Пак казвам мога да ги подаря тези 1000лв. но ако те не са превели аванса към Ловеч нямат никакви разходи по автомобила а и за 20 дни нито кола нито нищо.

Ясно е че ще се занимаваме с адвокати и комисии за защита на потребителите и като се замисля спирам да пиша тук и отивам до комисията в Бургас да подам жалба или сигнал или каквото и да е там и ще видим.

Link to comment
Share on other sites

Ами за тази точка мисля, че надали ще ти докарат колата преди да има кой да я плати (лизинг или кеш). Все пак обърни внимание на следното - "по вина на продавача". А при теб продавача няма вина, че не са те одобрили за лизинг.

 

Говори си с Литекс Моторс (на сайта има телфон за контакти). Имаш и телефон на КЗП, на който можеш да звъннеш и да им кажеш твоя казус. Пиши какво става после...

 

ПС. Смених името на темата. До изясняването на вината не може да се обявяват хора и фирми за "некоректни"

Link to comment
Share on other sites

Не съм адвокат, но не следва ли тези 20 дни които посочваш да се броят след 30-те указани в:

"3.1. Автомобилът, предмет на този договор се доставят от ПРОДАВАЧА  в неговия склад, в срок до 30 /тридесет/ работни дни от постъпването на сумата по чл. 2.3.1. по сметката на ПРОДАВАЧА."?

Което би трябвало да означава, че ако не е доставен на 50 ден (работен!) след като си платил 1000лв, тогава ще имаш основание да си ги търсиш.

50 работни дни са отвратително дълъг срок. При положение че Август има 22 работни, Септември - 20, то тези 50 работни изтичат на 10 Октомври.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Аз доколкото си спомням като взимах моята кола то в Митвас първо попълнихме бланката към Райфайзаен лизинг и след като отговориха, че съм одобрен едва тогава подписахме договора и платих 1500лв. Въпросът е ти защо подписваш договор преди да са ти отговорили дали си одобрен или не? Договора, който си подписал няма нищо общо с твоите взаимоотношения с лизингодателя или поне аз не видях точка в твоя договор с дилъра. Така че според мен вината си е в теб, че доста наивно си платил 1000лв. без да имаш отговор от лизингодателя. 

Link to comment
Share on other sites

Съгласен съм с Говедо, че според представеният договор ако автомобилът не е доставен след 50-я работен ден по вина на продавача, то купувача има основание да развали едностранно договора и да си вземе аванса 1000 лв. Друг въпрос е как точно ще се установи вина на продавача в този случай?!

Според мен тук може би дилърът е подходил малко непрофесионално, не със зла умисъл, и е предствил договора преди да са осигурени парите.

nmnikolov В твоя случай дилърът е изчакал одобрението и тогава сте подписали договора, т.е. всички сте ок.

Докато при chicho50 сякаш дилърът е бързал и се е получил този казус.

Не казвам, че човекът не е трябвало да си отваря очите "на четири", но все пак е отишъл при официален дилър на марката, предполага се с опит в продажбите и възможните проблеми произтичащи от тях, а не на Горубляне.

Мисълта ми е, че отношенията продавач - купувач в този случай би трябвало да са по-ясни и чисти,или как да кажа - с грижа и отношение към клиента.

Както писах по- горе едва ли е било със зла умисъл, по- скоро от неопитност от страна на дилъра.

Edited by Migel
Link to comment
Share on other sites

Формално погледнато всичко което не влиза в категория "Форсмажорни обстоятелства" (Пожар, производствена авария, военни действия, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани, стачки и пр.) е "по вина на продавача"

Независимо дали става въпрос за забутана поръчка или за късна доставка от подизпълнител, все е по вина на продавача - да е наел съвестни служители или подизпълнители.

Но все пак нямайки правно образование не твърдя, че съм 100% прав.

Link to comment
Share on other sites

Съгласен съм с Говедо, че според представеният договор ако автомобилът не е доставен след 50-я работен ден по вина на продавача, то купувача има основание да развали едностранно договора и да си вземе аванса 1000 лв. Друг въпрос е как точно ще се установи вина на продавача в този случай?!

Според мен тук може би дилърът е подходил малко непрофесионално, не със зла умисъл, и е предствил договора преди да са осигурени парите.

nmnikolov В твоя случай дилърът е изчакал одобрението и тогава сте подписали договора, т.е. всички сте ок.

Докато при chicho50 сякаш дилърът е бързал и се е получил този казус.

Не казвам, че човекът не е трябвало да си отваря очите "на четири", но все пак е отишъл при официален дилър на марката, предполага се с опит в продажбите и възможните проблеми произтичащи от тях, а не на Горубляне.

Мисълта ми е, че отношенията продавач - купувач в този случай би трябвало да са по-ясни и чисти,или как да кажа - с грижа и отношение към клиента.

Както писах по- горе едва ли е било със зла умисъл, по- скоро от неопитност от страна на дилъра.

Ами да тук съм съгласен, но да ви вкарам още малко подробности.

Самия търговец с който говорех и правихме цялата комуникация е ок защото аз го попитах изрично какво се случва ако по някаква причина от лизинга не получа ок. Неговите думи бяха - РЕДНО Е ДА ВИ ВЪРНЕМ КАПАРОТО. А от друга страна на него му се каза по телефона да пусне договора така, с конкретните номера и точки. но аз не знаех от кого. Гледам голяма фирма, предлагат 3 марки нови коли сервизи, мивки и други такива неща и човек си казва ок тези хора са сериозни.

Търговеца си върши работата явно под натиск от някой и после вече аз разбрах, че натиска идва от търговския директор на фирмата.

Мен най много ме обиди отношението на това момченце, защото той с приказки като на битака или Горубляне ми казва:  - Имаш 2 варианта, понеже сме превели аванса към Литекс Моторс. Доставяме ти колата и я плащаш и вземаш и втори гориш с капарото защото си подписал договор. Не ме интересуват правилата на Аутоплюс а на Литекс Моторс, затова пак питам - такава ли е практиката? Защото за въпросното лице ""търговския директор"" ми стана ясно от хора в Бургас който го познават от години и са работили с него преди да стане директор в Аутоплюс, че при него това е практика. Отново казвам, майната им на 1000лв. ама за фирма като Литекс Моторс с завод инвестиции и т.н някакво тъмно момченце от Бургас да определя правилата е малко странно.

Edited by chicho50
Правопис
Link to comment
Share on other sites

Странна е ситуацията наистина. Най-добре да се говори с търговеца отново, тъй като реално с него е подписан договора за автомобила. Не знам обаче дали и лизинговите компании не са повлияли нещо...уж казват, че ще те одобрят, после ... теслата, провери и при тях какво ти е положението.

Link to comment
Share on other sites

Абе работата е ясна , колегата са го преметнали като на борсите в Горубляне или Дупница , мазно и долно ! Очевидно е, че са били наясно , че нова фирма без кредитно досие няма как да получи лизинг с ниска първоначална вноска - а дай сега едни 1000лв. ,устни уверения за връщане при отказ от лизинга и писмени в договора ,че ги прибират . Долно , гадно и просташки , един търговец ,който уважава бизнеса си от такъв ранг никога няма за 1000лв. да направи такава цигания , явно въпросния дилър го е закъсал или откъм пари или откъм персонал !  

Link to comment
Share on other sites

Да ви кажа колеги вече нищо не ме учудва цялата ситуация,нищо чудно да са си го прецакали,което е много кофти.

Link to comment
Share on other sites

Баща ми- Вечна му памет, казваше: Кьоряв карти не играе...пии една студена вода и друг път си отваряй очите на 6...Колеги пак се вързваме на хора дето ни проверяват с мними тестове...АЗ ВЕЧЕ СЪМ ПАС НА ТАКИВА ВЪПРОСИ.

Edited by st.videv
Link to comment
Share on other sites

Здравейте Г-н Икономов,

 

Литекс Моторс ще разгледа и анализира индивидуално Вашия казус, като ще намери най-доброто решение за Вас като потенциален клиент на марката Great Wall.

 

С Уважение: Екипът на Литекс Моторс.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...