Jump to content

chicho50

Members
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

chicho50 last won the day on September 12 2013

chicho50 had the most liked content!

Community Reputation

1 Neutral

About chicho50

 • Rank
  Member
 1. Ами да явно АУТОПЛЮС са окъсами положението след като и двамата и търговци не са вече в екита им така разбрах. Напуснали са поради некорекност от страна на работодателя.
 2. Ами да тук съм съгласен, но да ви вкарам още малко подробности. Самия търговец с който говорех и правихме цялата комуникация е ок защото аз го попитах изрично какво се случва ако по някаква причина от лизинга не получа ок. Неговите думи бяха - РЕДНО Е ДА ВИ ВЪРНЕМ КАПАРОТО. А от друга страна на него му се каза по телефона да пусне договора така, с конкретните номера и точки. но аз не знаех от кого. Гледам голяма фирма, предлагат 3 марки нови коли сервизи, мивки и други такива неща и човек си казва ок тези хора са сериозни. Търговеца си върши работата явно под натиск от някой и после вече аз разбрах, че натиска идва от търговския директор на фирмата. Мен най много ме обиди отношението на това момченце, защото той с приказки като на битака или Горубляне ми казва: - Имаш 2 варианта, понеже сме превели аванса към Литекс Моторс. Доставяме ти колата и я плащаш и вземаш и втори гориш с капарото защото си подписал договор. Не ме интересуват правилата на Аутоплюс а на Литекс Моторс, затова пак питам - такава ли е практиката? Защото за въпросното лице ""търговския директор"" ми стана ясно от хора в Бургас който го познават от години и са работили с него преди да стане директор в Аутоплюс, че при него това е практика. Отново казвам, майната им на 1000лв. ама за фирма като Литекс Моторс с завод инвестиции и т.н някакво тъмно момченце от Бургас да определя правилата е малко странно.
 3. А какво мислите за тази точка: VІ. САНКЦИИ 6.1. При забава на доставката на автомобила предмет на този договор по вина на ПРОДАВАЧА с повече от 20 (двадесет) работни дни, КУПУВАЧЪТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, при което ПРОДАВАЧЪТ се задължава да му възстанови платените по договора до момента суми. Ок съгласен съм с другите неща но за 20 дни как не я докараха или доставиха тази кола от Ловеч Пак казвам мога да ги подаря тези 1000лв. но ако те не са превели аванса към Ловеч нямат никакви разходи по автомобила а и за 20 дни нито кола нито нищо. Ясно е че ще се занимаваме с адвокати и комисии за защита на потребителите и като се замисля спирам да пиша тук и отивам до комисията в Бургас да подам жалба или сигнал или каквото и да е там и ще видим.
 4. ТОВА МИ Е ДОГОВОРА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ № BS130730-026 Днес, 30.07.2013 г. в гр. Бургас между: “АУТОПЛЮС” ООД, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ж.к. Победа, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ-АВТОЦЕНТЪР-БУРГАС, ЕИК:<изтрито>, представлявано от Атанас Евгениев Атанасов, ЕГН:<изтрито>, лична карта № <изтрито>, издадена от МВР Бургас на <изтрито>г. год., наричано по –долу за краткост ПРОДАВАЧ, и <изтрито> ЕООД със седалище и адрес на управление: град Несебър <изтрито>:<изтрито>, представлявано от Златислав Икономов , ЕГН:<изтрито>, наричано по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното: І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1. ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува 1 брой автомобил, както следва: Товарен Автомобил: Great Wall Steed 5 Шаси : XBCDB3171DG000206 Двигател : SMJ0261 Цвят :Бял Заводска газова уредба – ПОДАРЪК Допълнително оборудване – (цени са с включен ДДС и монтаж) Fullbox боядисан 2 890 лв. + Теглич 620 лв. наричан за краткост по-долу „автомобил”, подробно описан в приложение №1, което е неразделна част от този договор. ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Общата цена на автомобила и допълнителното оборудване , предмет на този договор е: <изтрито> лв. /<изтрито> лева и 00 ст./ с включен ДДС, която се задължава за заплати при условията на настоящия договор. 2.2. Посочената в чл. 2.1. цена се разбира франко склада на ПРОДАВАЧА в гр. Бургас и включва платени транспорт, митнически и други такси и ДДС. В случай на увеличение на митата, таксите или ДДС чрез промяна на нормативни актове след сключване на този договор, но преди заплащане от страна на КУПУВАЧА на цената по чл. 2.1., последната се увеличава с размера на увеличението. 2.3. Плащането на цената по чл. 2.1. се извършва както следва: 2.3.1.КУПУВАЧА заплаща авансово 1000 лв.. / хиляда лева. лева и 00 ст./ от цената по чл. 2.1 в датата на подписване на настоящия договор в брой или по сметката на ПРОДАВАЧА : IBAN <изтрито>, BIC BUINBGSF при банка Алианц Банк България 2.3.2. Остатъкът от сумата по чл. 2.1. се заплаща от КУПУВАЧА в срок от 30 /тридесет/) работни дни от датата, на която последният получи известие от ПРОДАВАЧА за доставка на автомобила в склада на ПРОДАВАЧА по сметката на ПРОДАВАЧА в БАНКА Алианц Банк България срещу издаване на данъчна фактура. ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА 3.1. Автомобилът, предмет на този договор се доставят от ПРОДАВАЧА в неговия склад, в срок до 30 /тридесет/ работни дни от постъпването на сумата по чл. 2.3.1. по сметката на ПРОДАВАЧА. 3.2. Предаването на автомобила се осъществява в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата на която КУПУВАЧЪТ е уведомен , за доставка на автомобила в склада на ПРОДАВАЧА, при условие, че са покрити всички задължения на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА по настоящия договор. Предаването на автомобила се извършва с подписване между страните на приемо-предавателен протокол, в склада на ПРОДАВАЧА, намиращ се в град Бургас, ж.к. Победа, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ-АВТОЦЕНТЪР-БУРГАС . 3.3. Собствеността върху автомобила и рискът от случайното му погиване и повреда преминават върху КУПУВАЧА от момента на подписване на приемо-предавателния протокол. При забава на КУПУВАЧА да получи автомобила в уговорения срок по чл. 3.2. собствеността и рискът от случайното му погиване и повреди преминава върху КУПУВАЧА от момента на забавата. ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 4.1. Да достави и предаде на КУПУВАЧА описания автомобил на цена и при условия, подробно регламентирани в този договор, и в техническо състояние, комплектност и годност за експлоатация, съгласно изискванията и указанията на завода-производител. 4.2. Да осигури на КУПУВАЧА гаранция на закупения автомобил, предмет на този договор, в срок от 5 г. или 100 000 км, което от двете настъпи първо от датата на предаването му съгласно гаранционните условия на завода-производител. Гаранцията не се отнася за следните части и агрегати: Гуми; - Стъкла;ПРОДАВАЧЪТ не признава гаранцията в случай на извършени изменения по части и агрегати на автомобила, включително монтаж на газова инсталация, некомпетентен монтаж на алармена инсталация или други изменения, несъобразени с изискванията на завода-производител. 4.3. Да уведоми КУПУВАЧА за пристигането на автомобила. V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 5.1. Да заплати цената, съгласно сроковете и условията на раздел ІІ от този договор. 5.2. Да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА за извършените плащания. 5.3. Да получи доставения от ПРОДАВАЧА автомобил в уговорените срокове. 5.4. Да спазва всички технически изисквания и указания на завода-производител и ПРОДАВАЧА за експлоатацията на автомобила по време на гаранционния период. 5.5. В случай на неизпълнение от страна на КУПУВАЧА на задълженията му по т. 5.4. от договора, гаранцията на автомобила отпада. VІ. САНКЦИИ 6.1. При забава на доставката на автомобила предмет на този договор по вина на ПРОДАВАЧА с повече от 20 (двадесет) работни дни, КУПУВАЧЪТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, при което ПРОДАВАЧЪТ се задължава да му възстанови платените по договора до момента суми. 6.2. Ако КУПУВАЧЪТ не заплати сумата по чл.2.3.2. в предвидения срок и условия, ПРОДАВАЧЪТ може: 6.2.1. Едностранно да развали договора с 3 (три) дневно предизвестие, като задържи сумата по чл. 2.3.1. като неустойка. 6.2.2. Да иска от КУПУВАЧА да заплати сумата по чл. 2.3.2. заедно с неустойка в размер на 5 % от цената по чл. 2.1. 6.3. В случаите на забава на КУПУВАЧА да приеме автомобила в уговорения срок по чл. 3.2., последният дължи на ПРОДАВАЧА парк-престой в размер на 10 лв. (десет) лева за всеки ден забава. VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 7.1. Всички изменения и допълнения в този договор се извършват по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид. 7.2. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат извършвани в писмена форма, включително чрез факс, поща, експресна телеграма и електронна поща. Уведомлението предадено на ръка ще се счита извършено при предаването му. Уведомлението чрез поща ще се счита извършено след изтичането на 3-дневен срок от изпращането му. Уведомлението чрез телеграма ще се счита извършено след изтичането на 24-часов срок от изпращането й. Уведомлението чрез факс и елекронна поща ще се счита извършено след изтичането на 12-часов срок от изпращането му. Координатите за контакт между страните ще бъдат както следва: 7.3. Страните по този договор се задължават да уведомят незабавно другата в случай на промяна на координатите за кореспонденция или промяна в правния им статут. 7.4. Евентуално възникналите спорове между страните се уреждат в дух на взаимно разбирателство. В противен случай те се отнасят до компетентния български съд. 7.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и другите действащи нормативни актове, регламентиращи този вид правоотношения. Настоящият договор се състави и подписа в два екземпляра - по един за всяка от страните. ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:
 5. Проблема идва от Аутоплюс а не от Литекс според мен. Имам предварителен договор за доставка със срокове от 20 работни дни в който трябва да ми се достави колата от завода в Ловеч и заради драмите с лизингите вече са минали повече от 20 дни. Ето това е шасито на автомобила който трябваше да ми доставят Аутоплюс от Ловеч - XBCDB3171DG000206 Искам да помоля хората от Ловеч който следят информацията тук дали наистина има преведен АВАНС от АУТОПЛЮС за този автомобил или са го задържали при тях а ако са го превели - ок,нека тогава от Литекс Моторс да кажат какво правим.
 6. Драмата е следната: Капарирах пикап преди месец с капаро от 1000лв. При първоначалната уговорка се разбрахме да лизинговаме колата през промоционалният лизинг с 15% за 60м. Казах, че фирмата ми е нова, тоест от 2012г. а от Аутоплюс казаха, че няма проблем, че ще се постараят и съдействат за одобрение а ако не ме одобрят ще ми върнат капарото от 1000лв. И се започна един лизинг, втори лизинг, одобрение няма с 15% или около 6500лв. Почнаха и други варианти с по голяма първоначална с 10 000лв. и даже и с 13 000лв. в продължение на цял месец. В един момент реших че просто с повече от 6000 - 6500лв. не ме устройва и не мога да си позволя автомобила. Реших да се откажа и да ми върнат капарото и... греда. Не съм за 1000лв. но все пак въпроса е принципен, като ми предлагат вариант с 6500лв. и не ме одобряват. Мен другите варианти не ме устройват защото в момента нямам такава сума за първоначална вноска. Защо не ми връщат капарото? Били го пуснали към завода в Ловеч и от там не го давали. Искам да попитам хората от завода такава ли е практиката при положение, че моята вина е, че не мога да платя повече от 6500лв. а и ми бяха казали че ако няма одобрение ще ми върнат капарото. В момента съм толкова разочарован от Great Wall Бургас че и без първоначална вноска да ми предложат пикапа пак няма да купя кола от тях дори и да се наложи да им подаря 1000лв. капаро или аванс все тая.
 7. :toothy12: :toothy12: А дали си карал колите та да разбереш кое е по добро и че китаеца изпреварва каквото и да е >>>>>>>>>>>>> Хубаво е да се подкрепя родното производство нооооооо това дето идва от китай за нищо не става. Когато някой слънчев дан почнат да ги сабират тук моце и да се получи нещо както стана с С10 но дотогава си караите румънеца и да не ви пука.
 8. Е, да цената е ненормално висока. Да, цената е ненормално висока за този автомобил който е правен изцяло за азиатския пазар (китайския). Покарайте автомобилите с който го сравнявате а и най вече с30 и ще разберете много за този автомобил за дребни китайчета високи до 1.65м. За сравнение логан в най скъпият си вариант дизел с допълнителни екстри за 3000лв. излиза 24 000лв., а с30 с агу и металик е 26 000лв. А 301 1,6 vti allure 25 820лв. на тези цени няма да го бъде. И за такси не става защото няма оргинален жълт цвят ето цени на с30 , логан и 301
×
×
 • Create New...